چکیده :

از جمله مباحثی که در روند دادرسی در نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد ادله اثبات دعواست در این بحث این سوال مطرح است که آیا علم قاضی می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات مورد بحث قرار گرفته و قاضی با توجه به علم حاصل شده برای خویش ، به اصدار حکم بپردازد ؟

وجود آیات و روایات متعدد دال بر این حقیقت است که علم قاضی می تواند مورد استناد خویش قرار گرفته و مستند اصدار حکم باشد ولی با این حال ، این دیدگاه ، مخالفانی نیز دارد .

در این نوشتار به ادله اثبات کننده اعتبار علم قاضی نگاهی افکنده خواهد شد و نظر مخالفان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتا به این نکته خواهیم پرداخت که دلایل مورد پذیرش قلمرو و اعتبار علم قاضی ، تنها برای قضات جامع شرایط خواهد بود و حجیت علم قضات منصوب  ، مورد تردید بوده و در این زمان باید به به قدر متقین اکتفا نمود و آن حجیت علم قاضی جامع شرایط است  

 

واژه های کلیدی

علم ادله اثبات دعوا قاضی- حاکم شرع نظام حقوقی

  حقوقی